Du er her

Husholdningene sparer mindre

Husholdningenes sesongjusterte sparerate er beregnet til 5,6 prosent i 3. kvartal 2018, mot 6,2 prosent i 2. kvartal. Den disponible inntekten økte med 0,5 prosent, mot henholdsvis 0,7 og 1,2 prosent i 1. og 2. kvartal.
Av Redaksjonen
Publisert 05.12.2018 09:30

Det melder SSB. Lønnsinntektene var 1,0 prosent høyere i 3. kvartal enn kvartalet før, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts-oh kapitalregnskap. 


Grafer: SSB

Økning i også i pensjoner og stønader

Det var også en tilsvarende økning i inntekter fra pensjoner og stønader. Det var derimot nedgang i netto formuesinntekter og inntekter fra produksjonsvirksomhet, der sistnevnte i stor grad er påvirket av svikt i produksjonsinntektene i jordbruksnæringen grunnet sommerens tørke.

Den disponible inntekten til husholdningene var 1,7 milliarder kroner høyere i 3. kvartal 2018 enn i 2. kvartal, som utgjør en økning på 0,5 prosent. I årets tre første kvartaler var disponibel inntekt samlet sett 3,3 prosent høyere enn i samme periode i 2017.

Husholdningenes konsum økte noe mer enn disponibel inntekt, og dermed ble sparingen litt lavere i 3. kvartal enn i 2. kvartal.

Sterk oppgang i disponibel inntekt

Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) var sesongjustert 3,5 prosent høyere i 3. kvartal enn i 2. kvartal. Tar vi hensyn til skatter og andre ytelser overfor utlandet, endte den disponible inntekten på 792 milliarder kroner, 30 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal. Forklaringen på økningen er hovedsakelig knyttet til høyere bruttonasjonalprodukt og økte formuesinntekter fra utlandet. Samlet konsum hadde en moderat vekst på 0,8 prosent, noe som ga vekst i sparingen for Norge på hele 14,9 prosent.

(Kilde: SSB)